Rozmiar czcionek: |
Biblioteka Publiczna Gminy Krynice

O Bibliotece

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice nie posiada udokumentowanych źródeł dotyczących powstania placówki. Z zapisów w pierwszej księdze inwentarzowej wynika, że powstała w 1949 roku. Prawdopodobnie została utworzona na mocy „Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami” z 17 kwietnia 1946 roku. Pierwotna nazwa biblioteki brzmiała - Gminna Biblioteka Publiczna w Krynicach. Pierwszy księgozbiór liczył 500 książek, które nowo powstała biblioteka otrzymała jako przydział od Ministerstwa Oświaty. W większości były to wartościowe publikacje należące do klasyki literatury polskiej i obcej, lektury szkolne, książki popularnonaukowe i dla dzieci. Pierwszą kierowniczką, Gminnej Biblioteki Publicznej w Krynicach, była Kazimiera Kusz - nauczycielka języka polskiego. Po niej obowiązki przejęła Józefa Ilnicka (obecnie Kozłowska). Następnie pracę bibliotekarza podjął Feliks Stecko. W 1956 roku kierownikiem został Henryk Jędruszczak, który przepracował w bibliotece 35 lat. W tym okresie wielokrotnie zmieniała ona lokalizacje, w poszukiwaniu dogodnych warunków do prowadzenia swojej działalności. Biblioteka posiadała liczne punkty, przynoszące dobre wyniki czytelnicze. Aktywizowała swą działalność, uczestniczyła w konkursach organizowanych przez bibliotekę powiatową oraz wojewódzką. Prowadziła zajęcia kulturalno-oświatowe dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Liczba czytelników i książek systematycznie wzrastała.

W 1985 roku w bibliotece zatrudniono Halinę Zielińską, która w 1991 roku, z chwilą odejścia z pracy Henryka Jędruszczaka, przejęła obowiązki kierownika. Zakupy książek realizowane były centralnie z rozdzielnika Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. Dekada lat 80-tych nie była najlepszym czasem dla bibliotek publicznych. Postępująca inflacja i w końcu urynkowienie cen książek sprawiły, że ograniczenia finansowe stały się najpoważniejszą barierą w działalności. Jednak krynicka biblioteka właśnie w tym okresie odnotowała wzmożony zakup książek. W 1990 roku biblioteka została przeniesiona do budynku Urzędu Gminy. W sprawozdaniu statystycznym za 1991 rok dane liczbowe przedstawiały się następująco: czytelników 512, wypożyczenia książek na zewnątrz 9 370 woluminów, przybyło w ciągu roku 400 książek, stan księgozbioru na koniec roku 16 404 pozycje. Lata dziewięćdziesiąte to okres intensywnego rozwoju placówki i czytelnictwa. Oprócz działalności podstawowej, jaką było gromadzenie, opracowanie i udostępnianie książek, prowadziła także szerszą działalność. Organizowała liczne konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne. W 1996 roku z biblioteki odchodzi Halina Zielińska, jej obowiązki obejmuje Marzena Gardiasz. Od 1999 roku biblioteka samodzielnie decyduje o polityce gromadzenia zbiorów i zakupy księgozbioru realizuje zgodnie z oczekiwania i potrzebami czytelniczymi. Przeprowadzona została gruntowna selekcja księgozbioru, która miała na celu usunięcie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych oraz niewzbudzających zainteresowań czytelników. W preliminarzu działalności kulturalno - edukacyjnej znalazły się konkursy gminne: „Wielkanocna pisanka”, „Ulubieni autorzy”, "Przegląd Szopek i Stroików Świątecznych". Placówka aktywnie włączyła się w konkursy o zasięgu powiatowym i wojewódzkim: „Ocalić od zapomnienia”, „Ziemia dla ludzi, ludzie dla ziemi”, „Pamięć przeszłości”, a także współorganizowała imprezy środowiskowe: „Słowem malowane” i „Promujemy swoje miejscowości”. W 2004 roku biblioteka otrzymała 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem w ramach programu Ikonk@. Celem programu było uruchomienie punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych. Z czytelni internetowej korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież, z czasem liczniejszą grupę użytkowników zaczęli stanowić dorośli. Biblioteka stała się miejscem kojarzonym z wiedzą, informacją i postępem. W marcu 2007 roku biblioteka została przeniesiona do nowego lokalu w budynku remizo-świetlicy w Krynicach. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Krynice zakupiono nowe meble biblioteczne. Nowa lokalizacja zdecydowanie poprawiła warunki pracy, co pozytywnie wpłynęło na rozwój czytelnictwa w gminie. Biblioteka zajęła I miejsce w Powiecie Tomaszowskim w 2007 roku w konkursie „Najaktywniejsza Biblioteka Powiatu Tomaszowskiego”. W 2009 roku biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek jako placówka partnerska. Głównym celem programu była pomoc bibliotekom na obszarach wiejskich w przeobrażenie w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne. Istotną częścią programu było również wzmacnianie kompetencji i prestiżu zawodowego pracowników poprzez szereg szkoleń. Kolejne lata działalności zaowocowały sukcesami w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność edukacyjną, skierowaną do młodzieży gimnazjalnej. W 2011 roku biblioteka realizowała dwa projekty: „Co mówią stare fotografie?” ze środków finansowych Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Równać Szanse 2010” oraz „Z biblioteką na luzie - filmogranie” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka”. W 2012 roku placówka po raz drugi otrzymała środki finansowe na realizację projektu „Perły krajobrazu” w ramach Programu „Równać Szanse 2011”. Ponadto uczestniczyła, jako biblioteka partnerska, w realizacji projektu „To co mamy realnie przedstawimy wirtualnie” w ramach Programu „Równać Szanse 2011 – Działajmy Razem” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rzeczniowie. W 2014 roku biblioteka realizuje kolejny projekt w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2013” pod nazwą „Filmowa etiuda o Krynicach”. W 2015 roku biblioteka otrzymuje kolejny grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu "Na szlaku ginących zawodów gminy Krynice".  W tym samym roku biblioteka pozyskała także środki finansowe w ramach Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek" na realizację zadania pn. "Zakup komputerów dla Biblioteki Publicznej Gminy Krynice". Kolejny rok i kolejny grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na przedsięwzięcie pn. "Pamięć przeszłości - cmentarze mówią". Od 2017 roku w bibliotece istnieje możliwość skorzystania z darmowego dostępu do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej za pomocą Systemu Academica. W 2018 roku, po raz szósty placówka otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Równać Szanse 2018" na realizację projektu "Jest takie miejsce, taki kraj..." Od 2004 roku biblioteka pozyskuje fundusze na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa. Od 2019 roku biblioteka bierze udział w projekcie "Mała książka - Wielki człowiek" realizowanym przez Instytut Książki. W 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Krynice była beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek". Biblioteka pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 22 000,00 zł. Ponadto biblioteka aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo i korzystanie z nowoczesnych technologii, takich jak: "Tydzień z Internetem", "Tydzień Bibliotek", "Tydzień Zakazanych Książek", "Noc Bibliotek", "Narodowe Czytanie".

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice zasięgiem swojego działania obejmuje 14 % mieszkańców gminy. Biblioteka prowadzi placówkę filialną w Hucie Dzierążyńskiej. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, szkołami oraz organizacjami społeczno-kulturalnymi działającymi na terenie gminy. Bierze udział we wspólnie organizowanych imprezach, akcjach i wydarzeniach podczas których ma okazję do promocji czytelnictwa w lokalnym środowisku.  Skutecznie pozyskuje dodatkowe środki finansowe na działalność statutową.

 

Nasza placówka

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Zegar

Godziny otwarcia:

Poniedziałek      8:00 - 16:00

Wtorek                8:00 - 16:00

Środa                  8:00 - 16:00

Czwartek            8:00 - 16:00

Piątek                  8:00 - 16:00


Sobota                8:00 - 16:00

Biblioteka czynna według harmonogramu pracy w soboty