Rozmiar czcionek: |
Biblioteka Publiczna Gminy Krynice

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://bpgkrynice.pl/

Data publikacji strony internetowej:  2012-12-20 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-24

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

  • Część multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana.
  • Częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów całej strony.
  • Możliwość włączenia trybu wysokiego kontrastu. 
  • Możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
  • Wyszukiwarka indeksująca treści na stronie.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.                                                                                                                 

Data ostatniej istotnej aktualizacji deklaracji: 2024-04-24                                                                                                                                                                                  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Marzena Gardiasz, adres poczty elektronicznej: poczta@bpgkrynice.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 84/6630265.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice

Właścicielem lokalu, w którym znajduje się Biblioteka Publiczna Gminy Krynice jest Gmina Krynice. W budynku znajdują się jeszcze: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury. Każdy podmiot posiada osobne wejście. Biblioteka znajduje się na parterze. Do biblioteki prowadzi wejście główne od strony Urzędu Gminy. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ale są takie miejsca przy sąsiadującym budynku Urzędu Gminy. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zwrócić się do pracownika  biblioteki  z prośbą o informację lub pomoc. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice – Filia w Hucie Dzierążyńskiej, Huta Dzierążyńska 17, 22-610 Krynice

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice – Filia w Hucie Dzierążyńskiej usytuowana jest w budynku, którego właścicielem jest Gmina Krynice. W budynku funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa. Każdy podmiot posiada osobne wejście. Do biblioteki prowadzi wejście ze schodami od strony wschodniej budynku. Za drzwiami znajduje się klatka schodowa, która prowadzi na pierwsze piętro, gdzie znajduje się biblioteka. Schody wyposażone są w poręcz. W budynku nie ma toalety  przystosowanej dla osób na wózkach. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zwrócić się do pracownika biblioteki z prośbą o informację lub pomoc. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza placówka

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Zegar

Godziny otwarcia:

Poniedziałek      8:00 - 16:00

Wtorek                8:00 - 16:00

Środa                  8:00 - 16:00

Czwartek            8:00 - 16:00

Piątek                  8:00 - 16:00


Sobota                8:00 - 16:00

Biblioteka czynna według harmonogramu pracy w soboty