BIP

bip2

Inspektor Ochrony Danych

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Statystyka odwiedzin

410771
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Ogółem
119
43
427
329
1218
407745
410771

Twoje IP: 3.229.124.74

Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych

 

 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNICE
 
 § 1. Zasady ogólne
1. Regulamin ustala zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Publicznej Gminy Krynice wraz z Filią w Hucie Dzierążyńskiej, zwanej dalej „Biblioteką”.
2. Biblioteka jest instytucją kultury ogólnodostępną, a korzystanie z niej jest bezpłatne.
 
§ 2. Prawo korzystania
1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani po dokonaniu rejestracji.
2. Czytelnik pełnoletni powinien przy rejestracji:
a) okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki,
c) za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty lub inny dokument.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).Nie podanie danych osobowych skutkuje odmową rejestracji.
4. Czytelnik ma prawo do wglądu i skorygowania swoich danych osobowych. Czytelnik jest zobowiązany do podawania zmian swoich danych osobowych i adresowych. Niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Bibliotekę z odpowiedzialności za wynikające z tego powodu roszczenia.
 
§ 3. Wypożyczanie
1. Wypożyczać można jednocześnie od 1 do 10 książek na okres 30 dni. Zwrot książek powinien nastąpić przed upływem tego terminu bez oczekiwania na upomnienie.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książki, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
4. Księgozbiór podręczny udostępniamy jest wyłącznie na miejscu.
5. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach czytelnik może wypożyczyć książki z księgozbioru podręcznego po uiszczeniu kaucji. Wysokość kaucji ustalana jest na podstawie aktualnej wartości książki na rynku.
6. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 2000 r. , Nr 80 poz. 904 z póżn. zmianami).
7. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
8. Czytelnik zamawiający książki tą drogą, ponosi koszty przesyłki pocztowej.
 
§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Czytelnik może za zgodą kierownika Biblioteki dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki - inną, nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece pod względem treści.
 
§ 5. Przetrzymywanie zbiorów
1. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu książek.
2. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek wysyłane są upomnienia.
3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w związku z nieterminowym zwrotem materiałów bibliotecznych pokrywa ich koszt.
4. W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do osoby poręczającej.
5. Jeśli czytelnik odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 
§ 6. Przepisy końcowe
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stale pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki.
2. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm.
3. Administratorem danych osobowych jest Kierownik Biblioteki. Dane wykorzystywane są w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
 
 
 
Regulamin zatwierdzony przez Marzenę Gardiasz, kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Krynice

Prośba książki

1. Zanim zaczniesz mnie czytać, umyj ręce.
2. Nie czytaj mnie podczas jedzenia.
3. Nie zaginaj moich rogów.
4. Nie pisz i nie rysuj na moich kartkach.
5. Obłóż mnie w papier lub folię.
6. Nie śliń palców przy przewracaniu moich kartek.
7. Nie skręcaj mnie, gdy jestem cienka.
8. Podklej mnie, gdy jestem uszkodzona.
9. Nie czytaj mnie przy słabym świetle.
10. Przerwę w czytaniu zaznacz zakładką, a mnie odstaw na półkę.
11. Nie przetrzymuj mnie długo w domu, czekają na mnie inni czytelnicy.

Cytat miesiąca

 „Książka to okno na świat, to promień słońca, który rozświetla ciemne noce, to najlepszy doradca we wszystkich sprawach" 

/Stanisław Lem/

 

1632216579

         mala-ksiazka-wielki-czlowiek-logo

 

 

Academica